Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia pracowni przedmiotowych z zakresu weterynarii, ochrony środowiska i analityki chemicznej - 27 grudnia 2018 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 27 grudnia 2018 12:25

Dostawa sprzętu komputerowego,  wyposażenia pracowni przedmiotowych

z zakresu  weterynarii,  ochrony środowiska i analityki chemicznej - 27 grudnia 2018

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik 1do siwz - Formularz oferty część 1

Załącznik 1a siwz - Formularz oferty część 2

Załącznik 1b do siwz - Formularz oferty część 3

Załącznik 2  do siwz - oświadczenie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp/warunki udziału

Załącznik 3 do siwz - oświadczenie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp/podstawy wykluczenia

Załącznik 4 do siwz - oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 5 do siwz - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Załącznik 6 do siwz - wykaz dostaw - część 1

Załącznik 7 do siwz - wzór umowy - część 1

Załącznik 7a do siw - wzór umowy - część 2, część 3

Załącznik 8 do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 1

Załącznik 8a do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 2

Załącznik 8b do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część 3

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - część 3

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - część 1

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - część 1

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1