Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowej z zakresu weterynarii Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 04 marca 2019 15:27

Dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowej z zakresu  weterynarii

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Umiejętności, kwalifikacje i praca” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik 1do siwz - Formularz oferty

Załącznik 2  do siwz - oświadczenie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp/warunki udziału

Załącznik 3 do siwz - oświadczenie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp/podstawy wykluczenia

Załącznik 4 do siwz - oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 5 do siwz - oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

Załącznik 6 do siwz - wzór umowy

Załącznik 7 do siwz - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty